English

about us


آموزش رسمی همیشه دارای محدودیت بوده است. سیستمی که به دلایل مختلف قصد تغییر خود را ندارد و بر ساختارخود پافشاری می کند. عدم تغییر ماهیت و شخصیت این شیوه آموزش از یک فرد تا سیستم اجتماعی هر جامعه متغیر است. و به واسطه بسته بودن سیستم در بسیاری از موارد، امکان تغییر را از داخل پیدا نمی کند. در مواجهه با این سیستم بسته که به نظر حضور و وظیفه اش از تولید دانش به تولید مدرک بدل شده است، آموزش جایگزین ضرورتی قطعی است که از منظر اجتماعی در ساختار رسمی آموزش، فراموش شده و یا نادیده انگاشته می شود.

نگارخانه و آموزشگاه آریا از سال 1371 همواره متمرکز بر آموزش جایگزینی بوده که در بستر رسمی وجود نداشته است. شکلی از آموزش که مشخصا هدف آن ذهن کنجکاو دانشجوی کنجکاو بوده.

آموزشگاه آریا کلاس های آموزشی جایگزین خود را در این سال ها متوقف نکرده و همچنان حضورش را با همراهی و همکاری: محمد علی بنی اسدی، حمید سوری، مجید اسلامی، بهزاد خسروی نوری، بهرنگ صمدزادگان، حسین راستی، مرجان فروغی، لاله خسروی و فواد ترشیزی ادامه می دهد.


Powered by PersianTools | Designed by Saman Farkhak | Copyright 2018 Aria Gallery & Art Classes