English

دوره های آموزشی

محمد علی بنی اسدی تصویر سازی

آموزش مکاتب مختلف تصویر سازی 

هر دوره اموزشی 10 جلسه به مدت 3 ساعت

تصویر سازی

در میان کسانی که به کار هنری اشتغال دارند معمولا سه روش به شکل بارزتری خودنمایی می کند:

نخست، آنهایی که با وسواس و دقت پیش طرح هایی را آماده می کنند تا ایده های خود را بدون کمترین خطایی در محاسبه به انجام برسانند. دوم، هنرمندانی که با تسامح و آسان گیری با پیش طرح های خود روبه رو می شوند ودر پی آن نیستند که با وفاداری تمام به آن ها پای بند باشند و از هر نوع اتفاق و تغییری که در مسیر انجام کار پیش بیاید استقبال می کنند. سوم، گروهی که بدون هیچ پیش زمینه ای شروع به کار کرده و در نهایت بداهگی کار را به پایان می رسانند.

این پرسش که کدامیک از این شیوه ها بر دیگری رجحان دارد چندان دقیق به نظر نمی رسد. زیرا هر هنرمندی بنا به خصلت های فردی خود به یکی از روش هایی که برشمرده شد نزدیک تر است. مانند این سه کارگردان سینما که هر کدام روش متفاوتی در پرداخت اثر دارند: آلفرد هیچکاک، فدریکو فلینی و ژان لوک گُدار.

سوال مهمی که یکی از طراحان گرافیک معاصر فرانسه از خود می پرسد چالش دیگری است که هنرمندان هنرهای تجسمی همواره با آن رو به رو هستند، "آیا ایده بر اثر حرکت دست بر روی کاغذ به دست می آید و یا فقط با کوشش ذهنی است که می توان به یک ایده ناب دست یافت". جواب شاید تلفیقی از این دو امکان باشد. یا بهتر است بگوییم همکاری دست و ذهن است که یافتن ایده ای نو را امکان پذیر می سازد. هر چند دیدن آثار دیگران و تورق در زمینه هایی حتی متفاوت می تواند ذهن را برای دریافت تداعی های تازه آماده تر سازد.

در کلاس های تصویر سازی آریا، درک هنر تصویرسازی، آشنایی با روش های متداول در تصویرسازی، ایده یابی و اجرای نهایی اثر با توجه به شخصیت و انعطاف پذیری هنرجویان، آموزش داده می شود.

محمد علی بنی اسدیPowered by PersianTools | Designed by Saman Farkhak | Copyright 2018 Aria Gallery & Art Classes