English

دوره های آموزشی

بهرنگ صمدزادگان آشنایی با هنر قرن بیست و یکم

آشنایی با تاثیر گزارترین هنرمندان قرن بیست و یکم و پروسه کاری هنرمندان قبل و در حین تولید اثر

شناخت، تولید، یا حتی تماشای هنر معاصر و لذت بردن از آن تنها به میانجی شناخت تکنیک، مواجهه حسی و یا نگاه فرمالیستی آکادمیک میسر نیست. هنر معاصر حتی در ساده ترین ظواهرش با مسائل و زیرساختهای پیچیده انسانی، فلسفی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی تنیدگی و پیوند دارد. این پیوندها نه تنها منجر به تاثیر پذیری و تعامل و تولید رویکرد-محتوای بینامتنی می شود، که به بازاندیشی در باب چیستی هنر و پدیدارشناسی اثر هنری به عنوان یک موضوع بنیادین می انجامد. در واقع، آنچه هنر معاصر تلقی می شود، به تکرار و تبعیت اصول و تعاریف ازپیش موجود نمی پردازد بلکه به بازنگری، تغییر یا توسعه آنها می اندیشد. مفاهیم بنیادینی چون بازنمایی، زیبایی شناسی، هویت، زبان، محتوی، روایت، تاویل، نظام، شیء هنری و ... را به چالش می کشد و به تولید گفتمان می اندیشد. هنر معاصر از جدی گرفتن شرایط و مفاهیم بینابینی، شرایط ناپایدار، عدم قطعیت و مجموعه ای از "شایدها" شکل می گیرد و بدیهی است که شناخت و تحلیل آن با بسنده کردن به قواعد نظام مند زیبایی شناسی یا اکتفا به نشانه شناسی تصویری امکان پذیر نیست. باید آموخت و تمرین کرد تا چه در خلق و چه در تماشا و تحلیل، فضاها و فواصلِ "در میان" را شناخت و پیمود. باید مدام مسیر میان حال و گذشته را در تاریخ هنر طی کرد و روابط و پیوندهای میان گرایشهای موجود در ادوار مختلف را همواره کشف و تحلیل کرد و همچنین روابط و مشابهتای میان بسترهای مختلف نظیر هنرهای تجسمی، سینما و ادبیات را بررسی کرد.

تدریس یا هر نوع سخن گفتنی در باب هنر معاصر، نمی تواند صرفا به انتقال اصول و اطلاعات خلاصه شود. باید "دانش" هنر را آموخت و بعد تولید کرد. باید تلاش کرد تا نگرشی روش شناسانه ایجاد شود. دامنه نگاه هنرجو به چهارچوبی ساخته شده از آنچه آموزگار می گوید و می اندیشد ختم نشود، بلکه مدام "روش" تولید کند، حدس بزند، فرضیه مطرح کند، "شک" کند و "شایدها" را پیش بکشد. به باور من هنر آموزگار به تمرین دادن ذهن هنر آموز برای رسیدن به نگرشی روش شناسانه در تحلیل و تولید است. بدین ترتیب است که می توان از تماشا، تحلیل، تولید و آموزش هنر معاصر لذت برد، آموزاند و آموخت.

در کل این دوره حدود دویست و بیست هنرمند معاصر بررسی می شود، اما آغاز و پایانی ندارد چرا که همه هنرمندان متعلق بهدوران معاصر هستند و تسلسل تاریخی خطی ندارد.لذا همراه شدن با جلسات از مقاطع مختلف امکان پذیر است.Powered by PersianTools | Designed by Saman Farkhak | Copyright 2018 Aria Gallery & Art Classes