English

دوره های آموزشی

باوند بهپور کارگاه هنر ملایم

هنر مدرنیستی خود را به جرأت و جسارت می‌شناخت و این جسارت را برای غلبه بر ترس از امر نو و دل کندن از امنیت سنت به کار می‌برد. امروزه که متفاوت بودن ارزش است و پاداش می‌گیرد، خاک‌اره را اره کردن لطفی ندارد. امروزه ملایمت و لطافت و شاعرانگی جرأت می‌خواهد، تازگی و ضرورت دارد و باید آن را از نو بیاموزیم.

این کلاس در قالب کارگاهی برگزار می‌شود و هر هنرجو آزاد است در رسانه خاص خود کار کند و پروژه‌‌ی خود را پیش ببرد. وجه مشترک کارها، لحن ظریف و نجیب اثر، و حال خوب هنرمند و مخاطب خواهد بود.Powered by PersianTools | Designed by Saman Farkhak | Copyright 2018 Aria Gallery & Art Classes